Tanulmányi és vizsgaszabályzat
Divatmenedzsment

A Mod'Art International, Hungary Zrt. a Mod'Art International Paris kizárólagos képviselője Magyarországon, amely a francia főiskola Mod'Art Management oktatási programját hajtja végre. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a tantárgyak és a tananyag többsége, a számonkérés rendszere és a megszerezhető diploma megegyezik Budapesten és Párizsban a párhuzamos képzésen.

1. A tanulmányok megkezdésének feltételei
1.1. Jogok és kötelességek
1.1.1. A tanulmányi jogviszony a sikeres felvételi vizsga után, a Felnőttképzési szerződés aláírása után, az első tandíj befizetésekor jön létre.
1.1.2. Záródokumentumok:
• A végzett hallgatók három év magyar nyelvű tanulás, sikeres nyelvvizsga, illetve angol nyelven megírt és megvédett szakdolgozat után megkapják a francia Mod'Art International "Management de la Mode" Bachelor diplomáját.
• A negyedik tanévet Párizsban lehet elvégezni angol vagy francia nyelven, amely után a sikeres hallgatók két akkreditált francia diplomát kapnak.
o Mod'Art International RNCP Niveau II "Responsable Marketing et Commercial de la Mode et du Luxe" diplomáját;
o Université de Perpignan "Diplôme universitaire Mode, Luxe & Art de vivre " diplomáját.
Mindkét diploma a francia nómenklatúrában Master 1 szintnek felel meg.
• Az ötödik tanév elvégézése után Párizsban a sikeres hallgatók Master 2 szintű MBA diplomát szerezhetnek.
o Mod'Art International RNCP Niveau 1 "Manager International en Industries du Luxe et de la Mode".
1.1.3. A Mod'Art International magyarországi működését az Oktatási Hivatal engedélyezte és a négyéves Divatmenedzsment programot felsőoktatásként regisztrálta. OH-FIF/1284-6/2011. A regisztráció érvényessége 2011. december 13-tól határozatlan ideig.
1.1.4. A hallgató jogosult
• a tanulmányi foglalkozások látogatására;
• évközi munkáinak rendszeres értékelésére osztályzat és szóbeli formában is;
• a rendszeres és teljes körű tájékoztatásra az oktatási programról, a határidőkről, a követelményekről.
1.1.5. A hallgató köteles
• határidőre befizetni az aktuális tandíjat;
• megismerni, tudomásul venni és betartani a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot;
• részt venni a tanulmányi foglalkozásokon;
• határidőre elvégezni és beadni a meghatározott feladatokat;
• óvni az iskola eszközeit, felszereléseit és infrastruktúráját;
• betartani az alapvető viselkedési és higiéniai normákat.
1.1.6. Károkozás esetén a hallgatót anyagi felelősség terheli.
1.1.7. Súlyos kötelességszegés esetén a hallgató figyelmeztetésben részesül, majd további kötelezettségszegés esetén a neve törlésre kerül a hallgatói névsorból.
1.1.8. Az iskolába behozott értékekért az iskola nem vállal felelősséget.
1.2. Felvételi követelmények
1.2.1. Magyar-, külföldi- vagy nemzetközi érettségi, illetve annak megfelelő bizonyítvány. Magyar állampolgárság nem szükséges.
1.2.2. Mivel a képzés magyar nyelven folyik, ezért feltétlenül szükséges a magyar nyelv jó ismerete.
1.2.3. Mivel a képzés angol nyelvű disszertáció készítéssel és angol nyelvű szóbeli védéssel végződik, ezért feltétlenül szükséges az angol nyelv jó ismerete. 1.2.4. A jelentkezésnek nincs felső korhatára.
1.2.5. Felvételi vizsga:
• minden jelentkezőnek a felvételhez sikeres felvételi vizsgát kell tennie;
• a felvételi vizsga egy írásbeli tesztből, és egy kb. 20-30 perces beszélgetésből áll, amelyben a jelentkező motivációit, elhivatottságát, tanulási képességét, divattal kapcsolatos tájékozottságát, általános műveltségét mérjük fel;
• a felvételről a felvételi vizsgabizottság dönt, melynek elnöke a Mod'Art (Budapest) főigazgatója;
• a döntés ellen nincs lehetőség fellebbezésre.
1.2.6. Sikertelen felvételi esetén a jelentkező a következő évben minden korlátozás nélkül újra próbálkozhat.
1.2.7. A korábban felvett és a hallgatói névsorból törölt volt hallgató nem jelentkezhet újra.
1.3. A tanulmányok halasztása
1.3.1. Lehetőség van arra, hogy a hallgató egy tanévre tanulmányait felfüggessze, elhalassza.
1.3.2. A hallgató legfeljebb kétszer kérhet halasztást.
1.3.3. Nincs lehetőség halasztásra az első év első félévének megkezdése előtt, vagyis a tanulmányokat nem lehet halasztással kezdeni. Ilyen esetben a következő évben újra kell felvételizni.
1.3.4. A halasztási kérelmet megindokolva írásban kell beadni a MODART főigazgatónak, aki a kérelmet elbírálja, engedélyezheti, vagy ha a kérést nem találja indokoltnak, akkor elutasíthatja.
1.3.5. Halasztási kérelmet két szemeszter közötti időszakban lehet beadni és engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytatja tanulmányait.
1.3.6. A halasztás ideje alatt a hallgatói jogviszony szünetel.
1.4. Átiratkozás más iskolából
1.4.1. A Mod'Art (Párizs) és a Mod'Art (Budapest) között teljes az átjárhatóság.
• • A Mod'Art Paris különbözeti vizsga nélkül átveszi a Mod'Art Hungary hallgatóit ugyanazon a ponton, ahol tanulmányaikat Budapesten megszakították. Egyedüli követelmény a francia nyelv megfelelő ismerete.
1.4.2. Tantárgy beszámítás:
• ha a hallgató korábban valamely másik felsőoktatási intézményben sikeresen levizsgázott valamely olyan tantárgyból, amely szerepel a MOD'ART Divatmenedzsment oktatási programban, akkor felmentést kérhet az adott tantárgy kötelezettségei alól;
• a felmentés nem automatikus, a MOD'ART (Budapest) oktatási igazgatója megvizsgálja az elvégzett tantárgy tematikáját, a vizsga eredményét és ez alapján javaslatot tesz a főigazgatónak, aki engedélyezi vagy elutasítja a felmentési kérelmet;
• nem adható felmentés a harmadik tanév tantárgyaira.

2. Tanulmányi rend
2.1. Időbeosztás
2.1.1. A képzés nappali tagozaton történik.
2.1.2. A tanév őszi (szeptember-december) és tavaszi (február-május) szemeszterből áll.
2.1.3. A szemeszterek időtartama 12 hét. A hatodik szemeszter tanulmányi időtartama 6 hét. Ez után következik a záróvizsga (2.7.), illetve a szakdolgozat elkészítése (2.8.).
2.1.4. Csoportlétszám
• a maximális csoportlétszám 25 fő;
• a minimális csoportlétszám 6 fő. Ha egy csoport létszáma 6 fő alá csökken, akkor a Mod'Art Hungary nem köteles a csoport elindítására. Ebben az esetben a hallgatók egy év halasztás után csatlakoznak a következő évfolyamhoz. Ez a "kényszerű halasztás" nem számít bele az 1.3.2. pontban megjelölt maximális halasztási lehetőségbe.
2.1.5. A foglalkozások (tanórák) időtartama 45 perc. Lehetőség van az órák összevonására. A foglalkozások időtartamának pontos betartása mind a hallgató, mind az oktató számára kötelező.
2.1.6. A foglalkozásokon jelenléti ív készül. A jelenléti ívet az óra elején a hallgatók töltik ki és a tanár aláírásával igazolja. 15 percnél több késés hiányzásnak számít.
2.2. Nyitó tábor
2.2.1. a képzés az elsősök számára szervezett nyitó táborral kezdődik;
2.2.2. a nyitó tábor egy csoportépítő, a tanulmányokat előkészítő program;
2.2.3. a nyitó tábor időtartama négy nap, (három éjszaka) helyszíne bentlakásos külső helyszín Budapesten kívül;
2.2.4. a nyitó tábor az oktatási program része, ezért az elsősök számára a részvétel kötelező;
2.3. Nyelvi követelmény
2.3.1. A francia diploma megszerzésének feltétele sikeres nyelvvizsga angol nyelvből, amelynek a szintje minimum B2, CEFR besorolás szerint (Common European Framework of Reference).
2.3.2. A nyelvvizsga bármely hazai vagy külföldi akkreditált nyelvvizsga központban letehető.
2.4. Szakmai gyakorlat
2.4.1. Minden tanév végén minden hallgató köteles szakmai gyakorlaton részt venni.
2.4.2. A szakmai gyakorlatot a nyári szünetben, a következő tanév megkezdése előtt kell teljesíteni.
2.4.3. A szakmai gyakorlat időtartama az első és második év után legalább egy hónap (168 óra), a harmadik év után legalább három hónap (504 óra).
2.4.4. A szakmai gyakorlat megszervezése és teljesítése a hallgató feladata és felelőssége.
2.4.5. A szakmai gyakorlat helyszíne
• A szakmai gyakorlatra bármelyik EU országban sor kerülhet, akár külföldön, akár Magyarországon.
• A gyakorlat helyszíne lehet bármilyen divattal kapcsolatos cég vagy intézmény. (kereskedőcég, butik, tervezőiroda, divatszalon, gyártócég, média, egyéb a divatszakma profiljába eső cég)
• Külön engedély alapján Európai Unión kívül is lehetséges a szakmai gyakorlat elvégzése, de elsősorban az Európai Unió országait preferáljuk.
2.4.6. A foglalkoztatás feltételei
• A hallgató egyénileg állapodik meg az őt foglalkoztató céggel a feltételekben.
• A MOD'ART a hallgató kérésére segítséget nyújt a szakmai gyakorlat helyszínének kiválasztásához.
• A szakmai gyakorlattal kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étkezés) a hallgatót terhelik.
2.4.7. Feladat.
A hallgató a szakmai gyakorlat folyamán a divatszakmával kapcsolatos, a Modartban tanultaknak megfelelő feladatokat kell, hogy ellásson egyénileg, illetve csapatban. Csak az a munkavégzés fogadható el szakmai gyakorlatnak, amely megfelel ennek a feltételnek.
2.4.8. Beszámoló
• A hallgatót foglalkoztató cégtől kérünk egy beszámolót, amely tartalmazza azt, hogy mikortól meddig, milyen feltételekkel alkalmazta a hallgatót, milyen feladatokat adott neki, mennyire van megelégedve munkájával és hogyan értékeli szaktudását.
• A hallgató szöveges beszámolót ír a szakmai gyakorlatról, amely tartalmazza azt, hogy a hallgató hogyan értékeli a gyakorlat hasznosságát, a kapott feladatok mennyire jelentettek szakmai kihívást, milyen konkrét tapasztalatokat szerzett.
• Az első és második év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember első hete.
• A harmadik év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember vége.
• A beszámolót az oktatási igazgató értékeli.
• Első és második év után az kezdheti meg a következő tanévet, akinek egyhavi (168 óra) szakmai gyakorlatát az oktatási igazgató elfogadta.
• A harmadik év után csak az a hallgató kaphatja meg a francia diplomáját, akinek háromhavi (504 óra) szakmai gyakorlatát az oktatási igazgató elfogadta.
2.5. Tanévzáró bemutató:
2.5.1. a hallgatók aktívan részt vesznek az iskola tanévzáró bemutatójának megszervezésében és lebonyolításában;
2.5.2. a tanévzáró bemutató minden év június elején egynapos rendezvény, amely gyakorlati foglalkozásnak minősül, az oktatási program része, ezért a részvétel kötelező;
2.5.3. ha a hallgató nem vesz részt a tanévzáró bemutatón, az 10 óra hiányzásnak minősül és pótvizsgát von maga után.
2.6. Záróvizsga
2.6.1. a hallgató a tanulmányai végén, a hatodik szemeszterben záróvizsgát tesz;
2.6.2. a harmadik tanév tárgyai közül 4 tantárgyból kell vizsgázni;
2.6.3. a záróvizsga szóbeli formában tételhúzás alapján, magyar nyelven történik;
2.6.4. a záróvizsga osztályzatok az adott tantárgyak végső eredményei, amelyek a diploma értékelésbe is beszámítanak.
2.6.5. A sikeres záróvizsga előfeltétele a szakdolgozat leadásának és a védésen való részvételnek.
2.7. Szakdolgozat
2.7.1. A hallgatók a harmadik tanévben személyes dolgozatot (Thesis) írnak angol nyelven.
2.7.2. A dolgozatnak meg kell felelnie az előre megadott formai és tartalmi követelményeknek.
2.7.3. A dolgozat témáját és címét a hallgató maga választja ki.
• a témának feltétlenül kapcsolatban kell lennie az oktatási program során tanultakkal;
• az angol nyelvű témavázlatot és a címet az ötödik szemeszterben (november végéig) be kell adni az oktatási program vezetőjének;
• a témavázlatot a magyar és a francia oktatási igazgató elbírálja, elfogadja vagy elutasítja;
• elutasítás esetén új témavázlatot kell készíteni.
2.7.4. A hallgató konzulenst (témavezetőt) választ a Mod'Art tanárok közül
• konzulens nélküli diplomadolgozat nem elfogadható;
• lehetőség van külső konzulens választására.
2.7.5. Ha beadott dolgozat nem felel meg a tartalmi és/vagy formai követelményeknek, akkor a hallgató nem kerül a vizsgabizottság elé, nem védheti meg a dolgozatát az adott tanévben. A hallgatónak lehetősége van következő tanévben új dolgozatot írni és azt megvédeni.
2.7.6. A dolgozatot a diplomavizsga során angol nyelven szóban is prezentálni kell a nemzetközi vizsgabizottság előtt.
2.7.7. A vizsgabizottság francia és magyar tagokból áll, akik együttesen értékelik a diplomavizsgát. A vizsgabizottság elnöke a Mod'Art International (Párizs) oktatási igazgatója.
2.8. Minőségbiztosítás
2.8.1. A képzés szakmai színvonala és az oktatási minősége megegyezik Budapesten és Párizsban.
2.8.2. A Mod'Art Hungary minőségbiztosítási rendszere kiterjed a tananyagra, a tanárra, az oktatási folyamatra és az értékelésre egyaránt. Ennek részleteit külön dokumentum tartalmazza.
2.8.3. A tanárok rendszeres ellenőrzése
• az oktatási igazgató rendszeresen látogatja az előadásokat és a gyakorlatokat;
• az oktatási igazgató ellenőrzi az oktatás minőségét és tartalmát, szükség esetén javaslatot tesz a változtatásra.
2.8.4. A hallgatók minden szemeszter végén kérdőív formájában név nélkül nyilatkozhatnak a tanárokról, a képzés minőségéről és a tartalomról. A kérdőívek részletes kiértékelésre kerülnek és a hallgatói véleményeket figyelembe vesszük a program továbbfejlesztése során.
3. Vizsgarend
3.1. Osztályzatok
3.1.1. Az osztályozás 1 – 20 skálán történik az alábbiak szerint
18 – 20 kitűnő
16 – 17 jeles (kiemelkedő)
14 – 15 jó (jól megfelelt)
12 – 13 közepes (megfelelt)
10 – 11 elégséges
10 alatt elégtelen
3.1.2. Egy-egy tantárgyból megengedhető a 12 alatti osztályzat, de a szemeszter teljesítéséhez átlagosan legalább 12-es osztályzatot kell elérni.
3.1.3. Egyetlen tantárgyból sem elfogadható a 8 alatti átlagos teljesítmény.
3.2. Számonkérés
3.2.1. A tantárgyi követelményekről és az értékelés módjáról a szemeszter elején a szaktanár tájékoztatja a hallgatókat.
3.2.2. Év közben a hallgató feladatokat végez, illetve dolgozatokat ír, amelyekre a szaktanároktól osztályzatokat kap.
3.2.3. A hallgató a feladatok elkészítésére határidőket kap a szaktanároktól.
3.2.4. A leadási határidő után, egy héten belül leadott munkákra legfeljebb 12-es osztályzat adható. Egy hét késés után a feladat már nem elfogadható, az értékelés nulla.
3.2.5. Igazolt hosszantartó betegség, kórházi kezelés egyedi elbírálás alá esik, és a hallgató mentesülhet a határidő betartása alól.
3.2.6. A tantárgyi sajátosságoknak megfelelően egyes tantárgyak esetében a szemeszter végén vizsgára is sor kerülhet, vagy írásbeli, vagy szóbeli formájában. Ebben az esetben a vizsga kétharmados, az évközi osztályzatok egyharmados arányt képviselnek a tantárgyi osztályzatban.
3.2.7. A hallgató minden szemeszter végén minden tantárgyból az osztályzatain kívül szöveges írásbeli értékelést is kap.
3.2.8. A szemeszter csak a hallgató rendszeres jelenléte esetén fogadható el. Nem vizsgáljuk a hiányzások okát, ezért hiányzás esetén nem szükséges orvosi vagy egyéb igazolásokat bemutatni. A szemeszter teljesítésének feltétele az, hogy a hiányzás nem haladhatja meg az összes tanóra 20 %-át. Huzamosabb időtartamú betegség esetén halasztási kérelem adható be.
3.2.9. Ha a hallgató hiányzása a szemeszter során kis mértékben meghaladja az összes óraszám 20 %-át, akkor a Tantestület mérlegel, és dönt arról, hogy elfogadható-e a hallgató teljesítménye. Ha a Tantestület úgy dönt, hogy az érintett hallgató teljesítménye nem elfogadható, akkor a hallgató halasztást kérhet és megismételheti a szemesztert.
3.3. Bukás
3.3.1. Ha a hallgató hiányzása a szemeszter során meghaladja a tanórák 20%-át, akkor meg kell ismételnie a szemesztert.
3.3.2. Bukás az, ha a tantárgyi osztályzatok átlaga nem éri el a 12-es osztályzatot.
3.3.3. Az őszi szemeszter végén a bukás súlyos figyelmeztetés, de nem jelent kizárást, megkezdhető a tavaszi szemeszter.
3.3.4. A tavaszi szemeszter végén bukás esetén lehetőség van pótvizsgára:
• pótvizsgázni azokból a tantárgyakból lehet, amelyeknél a szemeszter végén vizsgát hirdettünk és az sikertelenül zárult;
• pótvizsgázni legfeljebb két tantárgyból lehet;
• a pótvizsga ideje augusztus hónap;
• pótvizsga díj tantárgyanként az aktuális tandíj forint részének 5 %-a;
• pótvizsga esetén az értékelés csökkentett pontszámú az alábbiak szerint
* 16 és 16+ helyett 14
* 15 – 14 helyett 13
* 13 – 12 helyett 12
* 12 – alatt nincs levonás

• a pótvizsga eredménye felülírja az adott tantárgy évközi osztályzatait;
• sikeres a pótvizsga akkor, ha a pótvizsga eredményekkel együtt a tanulmányi átlag 12 pont fölötti.
3.3.5. Sikeres pótvizsga esetén megkezdhető a következő tanév.
3.3.6. Megismételt vagy elhalasztott diplomavizsga díja az aktuális tandíj forint részének 20 %-a.
3.3.7. Bukás esetén meg kell ismételni a szemesztert. Ha a hallgató az őszi félévben is bukott, akkor a teljes tanévet kell megismételnie.
3.3.8. Megbukni és tanévet ismételni csak egyszer lehet. A második bukás esetén a hallgatótól végleg megválunk, töröljük a hallgatói névsorból.

4. Záró rendelkezés
Jelen szabályzat 2017. szeptember 1-én lép hatályba. Érvényes visszavonásig.


MODART © 2006 - 2018