Tanulmányi és vizsgaszabályzat
Divattervezés

1. A tanulmányok megkezdésének feltételei
1.1. Jogok és kötelességek
1.1.1. A tanulmányi jogviszony a sikeres felvételi vizsgát követően a Felnőttképzési szerződés aláírása után, az elsőtandíj befizetésekor jön létre.
1.1.2. A Mod'Art International Hungary a Mod'Art International francia divatiskola kihelyezett tagozata, kizárólagos képviselője Magyarországon. A beiratkozott hallgató a francia iskola teljes jogú hallgatója..
1.1.3. A beiratkozott hallgatók hároméves nappali tagozatos főiskolai szintű képzésen vesznek részt Budapesten. 1.1.4. Záródokumentumok:
• A végzett hallgatók a három tanév sikeres elvégzése után megkapják a Mod'Art International Hungary abszolutóriumát. Ez a dokumentum a három év elvégzését igazolja, de nem jelent felsőfokú végzettséget;
• A sikeres diplomavizsga és a nyelvi követelmény teljesítése után a hallgatók megkapják a Mod'Art International francia állam által akkreditált 2 szintű diplomáját, melynek elnevezése "Styliste Designer Mode". A diploma szintje az Európai Kvalifikációs Keretrendszerben EQF 6. Ez a felsőoktatás első ciklusa, amely Bachelor with Honours szintnek felel meg.
• A 4. év végén a hallgatók Párizsban, nemzetközi zsűri előtt francia vagy angol nyelven letett záróvizsga után a Perpignan Egyetem Master 1 szintű diplomáját kapják, amely megnevezése: Diplôme d'Unversité: "Mode, Luxe et Art de Vivre, option: Création et Production"
A francia diplomák nem tanúsítanak Magyarországon megszerezhető végzettséget, szakképzettséget. 1.1.5. A hallgató jogosult
• francia diákigazolvány megszerzésére és az ezzel kapcsolatos kedvezményekre;
• a tanulmányi foglalkozások látogatására;
• évközi munkáinak rendszeres értékelésére osztályzat és szóbeli formában is;
• a rendszeres és teljes körű tájékoztatásra az oktatási programról, a határidőkről, a követelményekről.
1.1.6. A hallgató köteles
• megismerni, tudomásul venni és betartani a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot;
• részt venni a tanulmányi foglalkozásokon;
• határidőre elvégezni és beadni a meghatározott feladatokat;
• határidőre befizetni az aktuális tandíjat;
• aktívan részt venni az iskola tanév végi bemutató rendezvényén;
• óvni az iskola eszközeit, felszereléseit és infrastruktúráját;
• betartani az alapvető viselkedési és higiéniai normákat.
1.1.7. Károkozás esetén a hallgatót anyagi felelősség terheli.
1.1.8. Súlyos kötelességszegés esetén a hallgató figyelmeztetésben részesül, majd további kötelezettségszegés esetén a neve törlésre kerül a hallgatói névsorból.
1.1.9. Az iskolába behozott értékekért az iskola nem vállal felelősséget.

1.2. Felvételi követelmények

1.2.1. Magyar-, vagy nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező jelentkezők jelentkezését fogadjuk el. Magyar állampolgárság nem szükséges.
1.2.2. Mivel a képzés magyar nyelven folyik, ezért feltétlenül szükséges a magyar nyelv jó ismerete.
1.2.3. A jelentkezésnek nincs felső korhatára.
1.2.4. Jelentkezés közvetlenül a második tanévre.
Az a szakképzett és gyakorlattal rendelkező szakember, aki "Divat- stílustervező asszisztens" magyar állami (OKJ) szakképesítéssel rendelkezik, jelentkezhet közvetlenül a második tanévre. Egyéb hasonló szakképesítés elfogadhatóságáról az oktatási igazgató javaslatára a főigazgató dönt.
1.2.5. Felvételi vizsga:
• minden jelentkezőnek a felvételhez sikeres felvételi vizsgát kell tennie;
• felvételi vizsga az első tanévre
o otthoni portfolió értékelése (rajz, divatrajz, grafika, vázlatok, fotósorozat, ruhaterv vagy elkészült egyéni munka bemutatása);
o a helyszínen elkészített rajz és feladat értékelése;
o felvételi beszélgetés.
• felvételi vizsga közvetlenül a második évre
o a felvétel közvetlenül második évre nem automatikus, mindenkinek részt kell vennie felvételi vizsgán;
o a helyszíni rajz elmarad,
o az elvárás:
 színvonalas ruhaterv portfólió;
 a felvételi beszélgetés részletesebb, hosszabb időtartamú.
• a felvételről a felvételi vizsgabizottság elnöke javaslatot tesz a Mod'Art számára, a felvételről a Mod'Art dönt;
• a döntés ellen nincs lehetőség fellebbezésre.
1.2.6. Sikertelen felvételi esetén a jelentkező a következő évben minden korlátozás nélkül újra próbálkozhat.
1.2.7. A korábban felvett és a hallgatói névsorból törölt volt hallgató nem jelentkezhet újra.

1.3. A tanulmányok halasztása

1.3.1. Lehetőség van arra, hogy a hallgató egy tanévre tanulmányait felfüggessze, elhalassza.
1.3.2. A hallgató legfeljebb kétszer kérhet halasztást.
1.3.3. Nincs lehetőség halasztásra az első év első félévének megkezdése előtt, vagyis a tanulmányokat nem lehet halasztással kezdeni. Ilyen esetben a következő évben újra kell felvételizni.
1.3.4. A halasztási kérelmet megindokolva írásban kell beadni a MODART főigazgatónak, aki a kérelmet elbírálja, engedélyezheti, vagy ha a kérést nem találja indokoltnak, akkor elutasíthatja.
1.3.5. Halasztási kérelmet két szemeszter közötti időszakban lehet beadni és engedélyezett halasztás esetén a hallgató egy évvel később folytatja tanulmányait.
1.3.6. A halasztás ideje alatt a hallgatói jogviszony szünetel.

1.4. Átiratkozás más iskolából

1.4.1. A hallgatók a Mod'Art International (Párizs) hallgatói, tehát a Budapesten megkezdett tanulmányokat automatikusan, különbözeti vizsga nélkül folytathatják Párizsban a Mod'Art Internationalban ugyanazon a ponton, ahol tanulmányaikat Budapesten megszakították. Egyedüli követelmény a francia nyelv megfelelő ismerete.
1.4.2. Más iskolából a MOD'ART-ba történő átjelentkezés:
• csak a képzési profilnak megfelelő szakokról lehetséges;
• mellékelni kell az eddig elvégzett tanulmányok során megszerzett crediteket és be kell mutatni minél több korábban elkészített egyéni munkát;
• a Mod'Art International Hungary oktatási igazgató javaslatára a főigazgató dönt arról, hogy lehetséges-e az átvétel, és ha igen, milyen feltételekkel. .

2. Tanulmányi rend


2.1. A hallgató a Mod'Art International STYLISTE DESIGNER MODE oktatási programján vesz részt Magyarországon. A szakmai célok, a képzés struktúrája, a számonkérés rendszere és a diploma megegyezik Párizsban és Budapesten. A képzés magyar nyelven folyik.

2.2. Időbeosztás

2.2.1. A képzés nappali tagozaton történik.
2.2.2. A képzés időtartama 3 tanév.
2.2.3. A 3 év során
• A tanulmányi év 24 hétből áll.
• A program teljes óraszáma három év alatt 2340. Ebből tantermi óraszám 1836, a kötelező szakmai gyakorlat 840 óra.
• A tanév őszi (szeptember-december) és tavaszi (február-május) szemeszterből áll. A szemeszterek időtartama 12 hét.
• A foglalkozások (tanórák) időtartama 45 perc. Lehetőség van az órák összevonására. A foglalkozások időtartamának pontos betartása mind a hallgató, mind az oktató számára kötelező.
• A foglalkozásokon jelenléti ív készül. A jelenléti ívet az óra elején a hallgatók töltik ki és a tanár aláírásával igazolja. 15 percnél több késés hiányzásnak számít.

2.3. Nyitó tábor

2.3.1. a képzés az elsősök számára szervezett nyitó táborral kezdődik;
2.3.2. a nyitó tábor egy csoportépítő, a tanulmányokat előkészítő program;
2.3.3. a nyitó tábor időtartama három nap, helyszíne bentlakásos külső helyszín;
2.3.4. a nyitó tábor az oktatási program része, ezért az elsősök számára a részvétel kötelező;
2.3.5. lehetőség van a magasabb évfolyamok hallgatóinak részvételére is a nyitó táborban, de számukra a részvétel nem kötelező.

2.4. Eszközök, felszerelések

2.4.1. A hallgató a tanórákon és a tanórákon kívül saját felelősségére használhatja az iskola eszközeit (varrógépek, vasalók, számítógépek stb.) Ennek feltétele egy írásbeli felelősségvállaló nyilatkozat.
2.4.2. A varróműhely raktárában található anyagok és varrókellékek használatához minden alkalommal külön engedélyt kell kérni az Oktatási igazgatótól vagy a szaktanártól.
2.4.3. A Rajz, a Tervezés és a Szerkesztés–modellezés órákon műhelymunka folyik. A hallgató csak akkor tud megfelelő oktatásban részesülni, ha magával hozza a tanárok által kért eszközöket, felszereléseket, gyűjtéseket, vázlatokat, terveket stb. Ezek hiányában nincs értelme az órai részvételnek, ezért hiányos eszközökkel a hallgató nem vehet részt az órán.

2.5. Szakmai gyakorlat

2.5.1. Minden tanév végén minden hallgató köteles szakmai gyakorlaton részt venni.
2.5.2. A szakmai gyakorlatot a nyári szünetben, a következő tanév megkezdése előtt kell teljesíteni.
2.5.3. A szakmai gyakorlat időtartama az első és második év után legalább egy hónap (168 óra), a harmadik év után legalább három hónap (504 óra).
2.5.4. A szakmai gyakorlat megszervezése és teljesítése a hallgató feladata és felelőssége.
2.5.5. A szakmai gyakorlat helyszíne
• A szakmai gyakorlatra bármelyik EU országban sor kerülhet, akár külföldön, akár Magyarországon.
• A gyakorlat helyszíne lehet bármilyen divattal kapcsolatos cég vagy intézmény. (butik, tervezőiroda, divatszalon, gyártócég, egyéb a divatszakma profiljába eső cég)
• Külön engedély alapján Európai Unión kívül is lehetséges a szakmai gyakorlat elvégzése, de elsősorban az Európai Unió országait preferáljuk.
2.5.6. A foglalkoztatás feltételei
• A hallgató egyénileg állapodik meg az őt foglalkoztató céggel a feltételekben.
• A MOD'ART a hallgató kérésére segítséget nyújt a szakmai gyakorlat helyszínének kiválasztásához.
• A szakmai gyakorlattal kapcsolatos költségek (utazás, szállás, étkezés) a hallgatót terhelik.
2.5.7. Feladat.
A hallgató a szakmai gyakorlat folyamán a divatszakmával kapcsolatos, a tanultaknak megfelelő feladatokat lát el egyénileg, illetve csapatban. Csak az a munkavégzés fogadható el szakmai gyakorlatnak, amely megfelel ennek a feltételnek.
2.5.8. Beszámoló
• A hallgatót foglalkoztató cég beszámolót ír a foglalkoztatás időtartamáról, feltételeiről, az elvégzett feladatokról, illetve arról, hogy mennyire van megelégedve munkájával és hogyan értékeli szaktudását.
• A hallgató szöveges beszámolót ír a szakmai gyakorlatról, amely tartalmazza azt, hogy a hallgató hogyan értékeli a gyakorlat hasznosságát, a kapott feladatok mennyire jelentettek szakmai kihívást, milyen konkrét tapasztalatokat szerzett.
• A hallgató illusztrációt, fotókat, rajzokat, egyéb dokumentumokat mellékel a gyakorlat során elvégzett összes egyéni, vagy csoportban elvégzett munkájáról.
• Az első és második év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember első hete.
• A harmadik év szakmai gyakorlati beszámoló leadási határideje szeptember vége.
• A beszámolót az oktatási igazgató értékeli.
• Első és második év után az kezdheti meg a következő tanévet, akinek szakmai gyakorlatát az oktatási igazgató elfogadta.
• A harmadik év után csak az a hallgató kaphatja meg a francia diplomáját, akinek szakmai gyakorlatát az oktatási igazgató elfogadta.

2.6. Minőségbiztosítás

2.6.1. A képzés szakmai színvonala és az oktatási minősége megegyezik Budapesten és Párizsban.
2.6.2. A Mod'Art minőségbiztosítási rendszere kiterjed a tananyagra, a tanárra, az oktatási folyamatra és az értékelésre egyaránt. Ennek részleteit külön dokumentum tartalmazza.
2.6.3. A tanárok rendszeres ellenőrzése
• az oktatási igazgató látogatja az előadásokat és a gyakorlatokat;
• az oktatási igazgató ellenőrzi az oktatás minőségét és tartalmát, szükség esetén javaslatot tesz a változtatásra.
2.6.4. A hallgatók minden szemeszter végén kérdőív formájában név nélkül nyilatkozhatnak a tanárokról, a képzés minőségéről és a tartalomról. A kérdőívek részletes kiértékelésre kerülnek és a hallgatói véleményeket figyelembe vesszük a program továbbfejlesztése során.
2.6.5. Minden tanév előtt megtörténik az oktatási program áttekintése, az előző év tapasztalatai alapján a szükséges változtatások végrehajtása. A Mod'Art (Budapest) szorosan követi a tananyag és a gyakorlati feladatok változásait, amelyeket a Mod'Art (Párizs) bevezet
2.7. Diploma kollekció

2.7.1. A hallgató a harmadik év végén 4-6 darabból álló diploma kollekciót készít.
2.7.2. A kollekció nyilvánosan bemutatásra kerül, és nemzetközi zsűri értékeli.
2.7.3. A teljes kollekciót az iskola egy évig tárolja, és iskolai célokra felhasználja a 2.8. pontban foglaltaknak megfelelően.

2.7.4. A kollekció bemutatása történhet az iskolában, vagy külső helyszínen. Külső helyszín választása nem kötelező, ez az évfolyam közös döntése. Amennyiben külső helyszínen történik a bemutató a következő szabályok érvényesek:
• A diploma divatbemutatót a diplomázó osztály szervezi meg az iskola segítségével és beleegyezésével.
• A divatbemutató összes költségét a diplomázó osztály közösen vállalja.
• A helyszín, a zene, a modellek stb. kiválasztásánál az iskolának vétó joga van, az összes szervezéssel kapcsolatos információt a diákoknak meg kell osztaniuk az iskola vezetőségével.
• A divatbemutató szervezéséből minden diplomázó hallgatónak ki kell vennie a részét.
• A hallgatók együtt osztják be a maguk között, hogy ki melyik részét végzi a szervezésnek és ennek a részfeladatnak az elvégzése az ő felelőssége, amiről folyamatosan be kell számolnia az iskolának és a társainak.
• A diploma divatbemutatóra az iskola által összeállított időbeosztás és lebonyolítási folyamat érvényes, ettől egyetlen hallgató sem térhet el.
• A diploma kollekciók bemutatása a Mod'Art International Hungary neve alatt fut, de az esemény minden kommunikációs felületén minden hallgató neve és márkája megemlítésre kerül.
• Hallgató az iskola beleegyezése nélkül nem állíthat össze és nem küldhet senkinek sem sajtó anyagot vagy értesítést az eseményről.
• A divatbemutató lebonyolításában az alsóbb évfolyamok és a Divatmenedzsment szak hallgatói is részt vesznek.
• A bemutató napján sem a hallgató sem a modell nem hagyhatja el a bemutató helyszínét, illetve illetéktelen személy nem tartózkodhat a helyszínen.
2.8. Az iskolai munkák felhasználása

2.8.1. A hallgató által iskolai feladatként elvégzett munkák a hallgató tulajdonát képezik, minden szerzői jog a hallgatót illeti meg.
2.8.2. Az iskola jogosult a hallgató legjobb munkáit, illetve azok másolatait oktatási, belső dekorációs, vagy marketing célokra (internet honlap, nyílt nap, bemutató, reklámfilm, sajtó publikáció stb.) felhasználni. Az iskola kizárólag saját céljaira, a hallgató nevének feltüntetésével használhatja a hallgató munkáit.
2.8.3. A hallgató nem korlátozhatja az iskolát a munkáinak felhasználásában, nem tagadhatja meg munkái átadását, nem szabhat anyagi vagy egyéb feltételeket.
2.8.4. Az iskola kizárólag saját céljaira, a hallgató nevének feltüntetésével használhatja a hallgató munkáit.
2.8.5. A diploma kollekcióra vonatozó szabályok.
• a nyilvános diploma bemutatót követően a hallgató hazaviheti a saját kollekcióját;
• a szeptemberi tanévkezdésre minden hallgató köteles bevinni az iskolába a teljes kollekcióját, annak minden dokumentációját, kiegészítőjét és egy évig az iskola rendelkezésére bocsájtani;
• a kollekció leadása a diplomaszerzés formai feltétele, ha a kollekció nem kerül vissza az iskolába az iskolaév kezdetére, akkor a kollekció tulajdonosa nem kapja meg a diplomáját;
• a kollekció késedelmes leadása esetén a diploma átadásra egy évvel később kerülhet sor;
• az egy év során az iskola saját pedagógiai és marketing céljaira felhasználhatja a kollekciót a hallgató nevének feltüntetésével;
• az iskola garanciát vállal a kollekció kifogástalan állapotú megőrzésére;
• az év során lehetőség van arra, hogy a hallgató a saját kollekcióját, vagy annak egyes darabjait rövid időre kölcsönvegye (pl. fotózás céljából) 50 ezer Ft kaució ellenében, a határidő után pedig köteles kifogástalan állapotban visszahozni;
• egy év után a hallgató véglegesen elviszi a kollekcióját, az iskola felelős őrzése egy év után megszűnik

3. Vizsgarend

3.1. Osztályzatok

3.1.1. Az osztályozás 1 – 20 skálán történik az alábbiak szerint
18 – 20 kitűnő
16 – 17 jeles (kiemelkedő)
14 – 15 jó (jól megfelelt)
12 – 13 közepes (megfelelt)
10 – 11 elégséges
10 alatt elégtelen
3.1.2. Egy-egy tantárgyból megengedhető a 12 alatti osztályzat, de a szemeszter teljesítéséhez átlagosan legalább 12-es osztályzatot kell elérni.
3.1.3. Egyetlen tantárgyból sem elfogadható a 8 alatti átlagos teljesítmény.
3.2. Számonkérés

3.2.1. A tantárgyi követelményekről és az értékelés módjáról a szemeszter elején a szaktanár tájékoztatja a hallgatókat. Az értékelés módja a szaktárgyi sajátosságoknak megfelelően eltér egymástól.
3.2.2. Év közben a hallgató feladatokat végez, illetve dolgozatokat ír, amelyekre a szaktanároktól osztályzatokat kap.
3.2.3. A hallgató a feladatok elkészítésére határidőket kap a szaktanároktól.
3.2.4. A leadási határidő után, egy héten belül leadott munkákra legfeljebb 12-es osztályzat adható. Egy hét késés után a feladat már nem elfogadható, az értékelés nulla.
3.2.5. Igazolt hosszantartó betegség, kórházi kezelés egyedi elbírálás alá esik, és a hallgató mentesülhet a határidő betartása alól.
3.2.6. Kipakolás
• a szemeszter lezárásaként a hallgató a félév során készült legjobbnak tartott munkáiból kiállítást készít;
• ezen kívül mellékeli összes elvégzett feladatát, vázlatkönyvet, dokumentációt, gyűjtést;
• a hallgató önálló előadás formájában a saját szavaival bemutatja munkáit, illetve válaszol a kérdésekre;
• a hallgatók kipakolását a vizsgabizottság egyenként megvizsgálja, és nyilvánosan értékeli;
• az értékelésen a hallgató személyes részvétele kötelező;
• a kipakolás leszedéséről, elviteléről az iskola által kitűzött időpontban a hallgató köteles gondoskodni.
3.2.7. A hallgató minden szemeszter végén minden tantárgyból az osztályzatain kívül szöveges értékelést is kap.
3.2.8. Az első tanév végén a hallgató az egyhetes vizsgaidőszak során az iskola varróműhelyében és tantermeiben vizsgafeladatot készít. A vizsgafeladat kiadásánál és a vizsga során kötelező a személyes részvétel. A vizsgán a késés nem megengedett.
3.2.9. A második tanév végén a hallgató a kéthetes vizsgaidőszak során az iskola varróműhelyében és tantermeiben vizsgafeladatot készít. A vizsgafeladat kiadásánál és a vizsga során kötelező a személyes részvétel. A vizsgán a késés nem megengedett.
3.2.10. A szemeszter csak a hallgató rendszeres jelenléte esetén fogadható el. Nem vizsgáljuk a hiányzások okát, ezért hiányzás esetén nem szükséges orvosi vagy egyéb igazolásokat bemutatni. A szemeszter teljesítésének feltétele az, hogy a hiányzások aránya nem haladhatja meg az összes tanóra 20 %-át. Huzamosabb betegség esetén halasztási kérelem adható be.
3.2.11. Ha a hallgató hiányzása a szemeszter során kis mértékben meghaladja az összes óraszám 20 %-át, akkor a Tantestület mérlegel, és dönt arról, hogy elfogadható-e a hallgató teljesítménye. Ha a Tantestület úgy dönt, hogy az érintett hallgató teljesítménye nem elfogadható, akkor a hallgató halasztást kérhet és megismételheti a szemesztert.

3.3. A tanulmányi átlageredmény kiszámítása

3.3.1. Első félév: tantárgyi átlag + kipakolás jegy átlaga;
3.3.2. Második félév: első félév átlaga + második félév tantárgyi átlaga + kipakolás jegy + vizsga jegy átlaga;
3.3.3. A francia zsűri évente kétszer vizsgáztat: márciusban és júniusban, ekkor az összes diák munkáját egyénileg értékelik.
3.3.2. Első félév eredménye: tantárgyi átlag + kipakolás jegy átlaga;
3.3.3. Második félév eredménye: első félév átlaga + második félév tantárgyi átlaga + kipakolás jegy + vizsga jegy átlaga;
3.3.4. A végzős diákok év végi átlageredményének kiszámítása: első félév átlaga (tantárgyi átlag+kipakolás átlaga) +második félév tantárgyi átlaga+diploma zsűri osztályzat.
3.3.5. A diplomavizsgán a zsűri a francia oktatási igazgatókból, a magyar oktatási igazgatóból és a magyar divatszakma jelentős képviselőiből áll.

3.4. Bukás

3.4.1. Ha a hallgató hiányzása a szemeszter során meghaladja a tanórák 20%-át, akkor meg kell ismételnie a szemesztert.
3.4.2. Bukás az, ha a tantárgyi osztályzatok átlaga nem éri el a 12-es osztályzatot.
3.4.3. Az őszi szemeszter végén a bukás súlyos figyelmeztetés, de nem jelent kizárást, megkezdhető a tavaszi szemeszter.
3.4.4. A tavaszi szemeszter végén bukás esetén lehetőség van pótvizsgára:
• pótvizsgázni legfeljebb két tantárgyból lehet;
• a pótvizsga ideje augusztus hónap;
• pótvizsga díj tantárgyanként: aktuális tandíj forint összegének 5 %-a;
• pótvizsga esetén az értékelés csökkentett pontszámú az alábbiak szerint
* 16 és 16+ helyett 14
* 15 – 14 helyett 13
* 13 – 12 helyett 12
* 12 – alatt nincs levonás
• a pótvizsga eredménye felülírja az adott tantárgy évközi osztályzatait;
• sikeres a pótvizsga akkor, ha a pótvizsga eredményekkel együtt a tanulmányi átlag 12 pont fölötti.
3.4.5. Sikeres pótvizsga esetén megkezdhető a következő tanév.
3.4.6. Sikertelen pótvizsga esetén meg kell ismételni a tavaszi szemesztert. Ha a hallgató az őszi félévben is bukott, akkor a teljes tanévet kell megismételnie.
3.4.7. Megbukni és tanévet ismételni csak egyszer lehet. A második bukás esetén a hallgatótól végleg megválunk, töröljük a hallgatói névsorból.
3.4.8. A harmadik tanév bukási szabályai eltérnek az első két év szabályaitól
• az őszi féléves tanulmányi eredménynek el kell érnie a 12-es átlagot, különben meg kell ismételni a félévet.
• az első féléves vizsga alkalmával be kell mutatni a majdani záróvizsga kollekció témáját, a kész gyűjtésfüzeteken és a kész moodboardokon keresztül. A téma elfogadása feltétele a tavaszi (utolsó) félév megkezdésének.
• A záróvizsga kollekció készítése során legfeljebb két alkalommal lehet hiányozni a konzultációs órákról, ennél több hiányzás esetén a félévét nem tudjuk elfogadni, azt meg kell ismételni.

MODART © 2006 - 2017